INNHOLD:

1. Søknad om stamnavn

2. Avlshann/avlshunn, vaksiner, attester, restriksjoner

Viktige linker:

Link til NRRs retningslinjer for standard kattehold

1. Søke om stamnavn

For å drive oppdrettsvirksomhet i NRR må man være innehaver av et STAMNAVN.  Stamnavnet fungerer som ditt 'merkenavn', og alle kattunger fra ditt oppdrett bærer  dette i tillegg til et egennavn.

F.eks. (N)Almighty Remus Lupin, her er '(N)Almighty' stamnavnet, og Remus Lupin er  kattens egennavn. (N) (eller NO* som brukes på nye stamnavn i dag) er  nasjonalitetsmerket for Norge.

Stamnavn søker du om gjennom din egen klubb, pr vanlig post eller email til  sekretæren. I henhold til NRRs Gjeldende Lover (GL) §2.3 går stamnavnsøknader fra  NRRs kontor videre til FIFe den 20. i hver måned.

Det er FIFe som er ansvarlig for den internasjonale hovedboken over stamnavn (BCN).

Noen av de viktigste kriteriene som gjelder for søknad om stamnavn (Ref NRRs  Oppdretts- og Registreringsrelgement (OR)):

- et stamnavn er oppdretterens private og personlige eiendom

- et stamnvn kan ikke inneholde mer enn 18 bokstaver eller tegn

- et stamnavn kan ikke bestå av mer enn 2 ord

- et stamnavn kan ikke inneholde EMS-kode eller noen annen raseforkortelse eller navn  på rase

- et stamnavn kan ikke inneholde ordet 'katteri' på noen som helst språk

- et stamnavn som er utstedt kan i utgangspunktet ikke endres

- et stamnavn skal alltid plasseres foran kattens egennavn

- et stamnavn skal ikke inneholde vanskelige kombinasjoner av bokstaver, og det påligger NRR så langt som mulig å sørge for riktig staving og gramatikk

- et stamnavn kan kun registreres dersom det ikke finnes identisk eller lignende  stamnavn innført i BCN tidligere. Liste over godkjente stamnavn i NRR finner du her, og liste over alle godkjente stamnavn i FIFe finner du her (BCN). Det kan være lurt  å ta en titt på hva som allerede er godkjent, slik at man minsker risikoen for å få  avslag på alle sine forslag ved første søknad. Får man avslag på samtlige  forslag, må man finne  minimum 3 nye alternativer og sende inn på nytt  (betaling skal selvfølgelig bare gjøres  en gang)

- et stamnavn som kan skape problemer i f.eks. avls-, utstillings- eller registreringssammenheng, eller er egnet til å vekke anstøt kan nektes brukt

- et stamnavn registrert i NRR skal p.t. ha NO* foran selve navnet. Det er påbudt på  bruke nasjonalitetsmerket i alle sammenhenger der stamnavnet brukes skriftlig.

- for å søke om stamnavn må et medlem i utgangspunktet ha fylt 18 år, men barn som  har fylt 14 år kan tillates å søke med samtykke av foreldre og klubb

- en stamnavnsøknad skal inneholde 3 alternativer til navn i prioritert rekkefølge

- en avgift fastsatt av NRRs generalforsamling skal innbetales og kopi av kvittering  vedlegges søknaden. Pr dato er denne avgiften kr 1500,- En til en hver tid oppdatert  prisliste og NRRs kontonummer finner du her.

- stamnavnsøknaden sendes pr post eller email til klubbsekretæren for videresending til NRRs kontor

NRRs lover og regler finner du her. Det er forutsatt at man setter seg inn i disse og er kjent med evt spesielle forhold for rasen man ønsker å drive avl på.

Skjema for søknad om stamnavn finner du her.

Kort oppsummert:

- skjemaet 'Søknad om stamnavn' fylles ut med minimum 3 alternative navn i prioritert   rekkefølge

- navnealternativene må oppfylle kravene som står i regelverket

- avgift på kr 1500 betales inn til NRR

- utfylt skjema og kvittering for betalt avgift sendes egen klubbsekretær

2. Avlshann/Avlshunn; vaksiner, attester, restriksjoner

NRRs Retningslinjer for 'Standard Kattehold' beskriver følgende om en oppdretters  ansvar:

"4.1.1 Ansvarlig avl er basert på genetiske prinsipper, sykdomsforebygging og at hver  eneste katt i katteriet får den kjærlighet og omsorg alle katter har krav på. Alle katter i  katteriet må være vaksinert ifølge de til enhver tid gjeldende regler. Det er fornuftig å  føre journaler/loggbok over helse og avl for alle katter i katteriet."

Merk også at det finnes kriterier for areal pr katt og tilrettelegging av bolig for katter som bor adskilt fra bolighuset (jrf FIFe's Oppdretts- og registreringsreglement med NRRs  tillegg §2.2.2)

For avlshunner gjelder følgende gererelle krav:

- en hunnkatt må ikke ha mer enn tre kull i løpet av 24 måneder, med mindre en  veterinær og/eller FIFe-medlemmet (for NRR delegert til Avlsrådet) har tillatt noe annet  på forhånd.

- en hunnkatt som trenger gjentatte keisersnitt skal ikke brukes i videre avl

- en hunnkatt tillates ikke paret med ny hann innen 3 uker etter en tidligere paring

- alle attester utstedt i forbindelse med paring og stamtavlerekvisisjon skal være påført  kattens ID-nummer. (I NRR er det krav om at alle katter over 4 md skal være ID-merket  med elektronisk chip).

- alle attester utstedt i forbindelse med paring og stamtavlerekvisisjon skal være utstedt etter at katten er fylt 10 md, eller ikke være eldre enn 6 md

- for avl må hunnkatten ha attest som viser at katten ikke har eller viser tegn på å ha  hatt navlebrokk (utstedt før første registrering av avkom)

- for avl må hunnkatten ha attest som viser at katten ikke har påviselig hjertefeil (som  generelt krav ved at veterinær lytter på katten, merk at noen raser har strengere krav til  dette)

- for avl må hvite katter ha attest som viser at de ikke er døve. Merk at det ikke er tillatt å parre to hvite katter.

For avlshanner gjelder følgende generelle krav:

- det er ikke tillatt for et medlem av et FIFe-forbund å bruke sin hannkatt til parring som resulterer i uregistrerte avkom.

- ved salg av paring på hannkatt skal eier av denne sørge for at en skriftlig paringsavtale   signert begge parter foreligger før paringen finner sted. Det skal framgå tydelig av  avtalen hvilke betingelser som gjelder, herunder også prisen.

- alle attester utstedt i forbindelse med paring og stamtavlerekvisisjon skal være påført  kattens ID-nummer. (I NRR er det krav om at alle katter over 4 md skal være ID-merket  med elektronisk chip.)

- alle attester utstedt i forbindelse med paring og stamtavlerekvisisjon skal være utstedt etter at katten er fylt 10 md, eller ikke være eldre enn 6 md.

- for avl må hannkatten ha attest som fastslår at den har normale testikler og at begge  to er på plass i pungen.

- for avl må hannkatten har attest som viser at katten ikke har eller viser tegn på å ha  hatt navlebrokk (utstedt før første registrering av avkom)

- for avl må hannkatten ha attest som viser at katten ikke har påviselig hjertefeil (som  generelt krav ved at veterinæren lytter på katten, merk at noen raser har strenger krav til dette)

- for avl må hvite katter ha attest som viser at de ikke er døve. Merk at det ikke er tillatt å parre to hvite katter.

Spesielle regler for enkeltraser:

For noen raser er det på grunn av genetiske forhold strengere/utvidede krav til testing.  Dersom dette betyr DNA-testing har NRR krav om at slike tester skal utføres og sendes  inn av veterinær. Kattens microchipnummer skal alltid kontrolleres og påføres. Attesten skal i tillegg til ID-nummer være påført kattens førdselsdato, stamboknummer og fullt  stamboknavn. Prøvesvar går tilbake til veterinær som stempler og signerer før den  sendes til katteeier.

Perser/Exotic:

For disse rasene er det krav til DNA for sykdommen PKD (Polycystic Kidney Disease) for å få registrert avkom. Kravet bortfaller dersom kattens foreldre eller alle fire  besteforeldre er testet negavtive med PKD DNA-test, og gyldig attester er registrert av  stambokfører. Fornyet DNA-testing kreves kun for hver 4. generasjon. DNA-resultatet  gjøres synlig i stamtavlen. Merk at for importerte katter må det kunne bekreftes fra eksporterende forbund at DNA-testene er tatt etter samme prosedyre for prøvetaking som i  NRR for å være godkjent.

Korat:

For rasen er det krav til DNA-test for GM, med mindre begge foreldre er beviselig fri.  Følgende avsprinsipper må  overholdes: GM-fri x GM-fri eller GM-fri x GM-bærer,  forutsatt at samtlige avkom blir  testet.

Burmeser:

For rasen er det krav til DNA-test for GM2 (gangliosidosis), med mindre begge  foreldre er beviselig fri. Følgende avlsprinsipper må følges GM2-fri x GM2-fri, eller GM2-fri x GM2-bærer.

Maine Coon:

For rasen er det krav til DNA-test for utasjonen A31P i genet MyBPC3 som gir klart  forhøyet risiko for HCM (Hypertrophic Cardiomyophaty) med mindre begge foreldre er  beviselig N/N for A31P. En bærer (N/HCM) må kun pares med en N/N for å unngå  homozygot positive katter.

Norsk Skogkatt:

For rasen er det krav til DNA-test for genet GBE-1 (GDS IV - glycogen storage disease) med mindre begge foreldre er beviselig ikke bærere. Bærere må ikke pares med bærere.

Peterbald:

For rasen er det krav om DNA-test for CEP290 (PRA-rdAC) med mindre begge foreldre er beviselig ikke bærere. Følgende paringer er tillatt: Ikke bærer x ikke bærer, ikke bærer x bærer (N/rdAC)

SIA/BAL/OSH/OLH:

For rasene er det krav om DNA-test for CEP290 (PRA-rdAC) med mindre begge foreldre  er beviselig ikke bærere. Følgende paringer er tillatt: Ikke bærer x ikke bærer, ikke bærer x bærer (N/rdAC)

Mange raser har også anbefalinger, noen er nevnt i NRRs lovverk, men i de tilfeller er det ikke krav foreløpig. Se forøvrig NRRs hjemmeside infoskriv om anbefalte tester her.

Følgende katter tillates ikke brukt i avl:

- døve katter

- katter med navlebrokk

- katter uten værhår

- alle typer 'ville' katter eller alle nye raser basert på 'ville' katter (Begal er allerede  godkjent, nye raser basert på 'ville' katter vil ikke tillates godkjent)

- katter som lider av (pseudo-) achondroplasia eller osteochondrodysplasia (det er her  snakk om Munchkin og Scottish Fold. Søskenrasene Manx og Cymric er allerede  godkjent, men også basert på en genetisk lidelse.)

- katter som lider av medfødte misdannelser (f.eks hårløse katter, med unnatk av de  nåværende godkjente rasene Sphynx, Don Sphynx og Peterbald. Katter med for- eller bendeformiteter, som f.eks. polydaktylisme eller ogliodaktylisme (for mange eller  for få tær). Katter som har medførdte diskvalifikasjonsfeil (se Standardens generelle  del). Slike katter tillates ikke å avles på, kan ikke selges som avlskatter, kan ikke  fremmes eller averteres.)

Det er ikke tillatt å gi avlsforbud for en katt ene og alene ut fra det faktum at den ikke har oppnådd en eller annen kvalifikasjon på utstilling.

Del denne siden